Kancelaria adwokacka Jacka Kozłowskiego w Toruniu – Prawo karne

Jako kancelaria adwokacka z wieloletnim doświadczeniem, oferujemy kompleksową pomoc prawną w sprawach karnych w toku całego postępowania. Wykonujemy także pojedyncze zlecenia, np. w postaci opracowania pism procesowych, porad prawnych w zakresie skorzystania z dostępnych środków odwoławczych, reprezentowania pokrzywdzonych i osób nie będących stronami postępowania karnego. Zajmujemy się także sprawami, które dotyczą błędu w sztuce lekarskiej, odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych, a także sprawami karnymi wynikającymi z przepisów pozakodeksowych. Zapewniamy udział doświadczonego adwokata w charakterze obrońcy, pełnomocnika, oskarżyciela posiłkowego i in. we wszystkich rodzajach oraz na każdym etapie postępowania karnego na terenie całego kraju.

Oferowane czynności w zakresie prawa karnego obejmują:

  • Wnoszenie środków odwoławczych – zażalenia i apelacje.
  • Formułowanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary lub przerwę w jej wykonaniu, o warunkowe przedterminowego zwolnienie, jego odwołanie, zatarcie skazania i ułaskawienie.
  • Obrona Klienta i prowadzenie spraw na każdym z etapów postępowania (postępowanie przygotowawcze, postępowanie sądowe, postępowanie wykonawcze)
  • Prowadzenie szczegółowych analiz oraz sporządzanie opinii prawnych dotyczących naruszeń prawa karnego przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
  • Reprezentowanie pokrzywdzonego, w tym pokrzywdzonego występującego w charakterze oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego lub oskarżyciela prywatnego, w toku postępowania przygotowawczego.
  • Reprezentowanie Klientów w postępowaniu wykonawczym, w postępowaniach dotyczących ułaskawienia, odroczenia lub zawieszenia wykonania kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia i jego odwołania, przerwę w wykonaniu kary.
  • Zawiadomienie o popełnieniu przestępstw, reprezentacja pokrzywdzonych przedsiębiorców w sprawach karnych, dochodzenie naprawienia wyrządzonej szkody.
Strona stosuje pliki cookies w celu optymalnego działania. Korzystając z witryny internetowej wyrażasz zgodę na stosowanie cookies.
Ok